Giờ Kết Sổ | Fbnc

1 lượt xem 510 video

Giờ Kết Sổ | FBNC

Thể loại: Tin tức

Kênh: Tin Tuc

Cập nhật lần cuối: 9 tháng trước

28:14

Giờ Kết Sổ 30/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

31/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

28:37

Giờ Kết Sổ 25/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

28:32

Giờ Kết Sổ 24/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 1
 • 3 tháng trước

29:07

Giờ Kết Sổ 23/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

26:23

Giờ Kết Sổ 22/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

28/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

26:40

Giờ Kết Sổ 18/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

18/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:02

Giờ Kết Sổ 11/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

14/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:31

Giờ Kết Sổ 09/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

10/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:03

Giờ Kết Sổ 08/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

09/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

29:34

Giờ Kết Sổ | Giờ Tin Sáng 08/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

Giờ Kết Sổ | 08/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage:...
 • 0
 • 3 tháng trước

27:03

Giờ Kết Sổ 07/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

08/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:29

Giờ Kết Sổ 04/05/2018 | Fbnc

Tin Tuc

07/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:19

Giờ Kết Sổ 27/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

02/05/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 3 tháng trước

27:47

Giờ Kết Sổ | Giờ Kết Sổ 26/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

Giờ Kết Sổ | 27/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: ht...
 • 0
 • 4 tháng trước

27:08

Giờ Kết Sổ 24/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

26/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.fac...
 • 0
 • 4 tháng trước

27:00

Giờ Kết Sổ 23/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

24/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

26:49

Giờ Kết Sổ 18/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

19/04/2018 | » Đăngkýtheodõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xemtrựctuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịchphátsóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.faceboo...
 • 0
 • 4 tháng trước

27:09

Giờ Kết Sổ 17/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

18/04/2018 | » Đăngkýtheodõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xemtrựctuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịchphátsóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www.faceboo...
 • 0
 • 4 tháng trước

23:04

Giờ Kết Sổ 16/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

17/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

27:22

Giờ Kết Sổ 13/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

16/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

27:38

Giờ Kết Sổ 11/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

12/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

26:43

Giờ Kết Sổ 10/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

11/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

26:14

Giờ Kết Sổ 09/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

10/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

26:55

Giờ Kết Sổ 02/04/2018 | Fbnc

Tin Tuc

03/04/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 4 tháng trước

27:11

Giờ Kết Sổ 26/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

27/03/2018 | » Đăng ký theo dõi FBNC/ Subscribe to FBNC: https://www.youtube.com/user/FBNCVietnam » Link xem trực tuyến/ FBNC live: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ » Lịch phát sóng/ Schedule: http://fbnc.vn/schedule/ » Fanpage: https://www....
 • 0
 • 5 tháng trước

27:22

Giờ Kết Sổ 19/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

20/03/2018 | Mời các bạn theo dõi kênh FBNC trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC
 • 0
 • 5 tháng trước

26:19

Giờ Kết Sổ 15/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

17/03/2018 | Mời các bạn theo dõi kênh FBNC trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=IW1md... www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC
 • 0
 • 5 tháng trước

27:57

Giờ Kết Sổ 13/03/2018 | Fbnc

Tin Tuc

14/03/2018 | Mời các bạn theo dõi kênh FBNC trực tuyến tại: https://www.youtube.com/watch?v=IW1mdGDSGYQ www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC
 • 0
 • 5 tháng trước
Đang tải thêm