Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

PhapHanh

URL danh sách phát:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4188DB7DB5622247
AMTB: 02-038-0001 - 02-038-0022
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia
Thời gian: Khởi giảng ngày 19-12-2009
Người dịch: Pháp Sư Minh Nhẫn
Download DVD MP4 MP3:
http://ph.tinhtong.vn
ftp://ph.tinhtong.vn
  • 3
  • 22