The Inspiration Behind The Green New Deal | Cbs News 14/02/2019

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/02/2019

Chuyên mục: News

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

CBS News | 14/2/2019 | Historian and author Steve Fraser and CBSN political reporter Caitlin Huey-Burns join "Red and Blue" to discuss the progressive agenda behind the Green New Deal.
Đang tải