[±0 Film] 정세운(jeong Sewoon) Mini Album [plus Minus Zero]

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/03/2019

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13/03/2019 | 스타쉽 엔터테인먼트 STARSHIP ENTERTAINMENT
Artist : 정세운(JEONG SEWOON)
Album: [PLUS MINUS ZERO]
Release date : 2019.03.19

▶More Information
Official Twitter : http://www.twitter.com/jeongsewoon_twt
Official Facebook : https://www.facebook.com/OfficialJeongsewoon
Official Instagram: https://www.instagram.com/official_jeongsewoon/
Official Daum Fan Cafe : http://cafe.daum.net/official-jeongsewoon
Official Weibo : http://weibo.com/jeongsewoon
VLIVE : http://channels.vlive.tv/DB347F/video
Đang tải